PuSH - Publikationsserver des Helmholtz Zentrums München

Schulz, H. ; Sillanpää, E.* ; Karrasch, S.* ; Alves, A.C.* ; Codd, V.* ; Hovatta, I.* ; Buxton, J.L.* ; Nelson, C.P.* ; Broer, L.* ; Hägg, S.* ; Mangino, M.* ; Willemsen, G.* ; Pietiläinen, K.H.* ; Ferreira, M.A.R.* ; Amin, N.* ; Oostra, B.A.* ; Bäckmand, H.M.* ; Peltonen, M.* ; Sarna, S.* ; Rantanen, T.* ; Sipilä, S.* ; Korhonen, T.* ; Madden, P.A.F.* ; Gieger, C. ; Joerres, R.A.* ; Heinrich, J. ; Behr, J.* ; Huber, R.M.* ; Peters, A. ; Strauch, K. ; Wichmann, H.-E. ; Waldenberger, M. ; Blakemore, A.I.F.* ; de Geus, E.J.C.* ; Nyholt, N.* ; Henders, A.K.* ; Piirilä, P.L.* ; Surakka, I.* ; Rissanen, A.* ; Magnusson, P.K.E.* ; Viñuela, A.* ; Martin, N.G.* ; Pedersen, N.L.* ; Boomsma, D.I.* ; Spector, T.D.* ; van Duijn, C.M.* ; Kaprio, J.* ; Samani, N.J.* ; Jarvelin, M.R.* ; Albrecht, E.

Telomere length in circulating leukocytes is associated with lung function and disease.

Eur. Respir. J. 42 (2013)
Verlagsversion bestellen
Open Access Green möglich sobald Postprint bei der ZB eingereicht worden ist.
Weitere Metriken?
Zusatzinfos bearbeiten [➜Einloggen]
Publikationstyp Artikel: Journalartikel
Dokumenttyp Meeting abstract
Schlagwörter Copd - Mechanism ; Asthma - Mechanism ; Spirometry
ISSN (print) / ISBN 0903-1936
e-ISSN 1399-3003
Quellenangaben Band: 42 Heft: , Seiten: , Artikelnummer: , Supplement: ,
Verlag European Respiratory Society
Verlagsort Sheffield
Begutachtungsstatus Peer reviewed