PuSH - Publikationsserver des Helmholtz Zentrums München

Dawed, A.Y.* ; Mari, A.* ; McDonald, T.J.* ; Hong, M.G.* ; Sharma, S. ; Robertson, N.R.* ; Mahajan, A.* ; Walker, M.* ; Gough, S.C.* ; Zhou, K.* ; Forgie, I.* ; Ruetten, H.* ; Jones, A.G.* ; Pearson, E.R.*

GLP-1 receptor variants markedly differentiate glycaemic response to GLP-1 receptor agonists: A DIRECT study.

Diabetologia 60, S393-S393 (2017)
Verlagsversion bestellen
Weitere Metriken?
Zusatzinfos bearbeiten [➜Einloggen]
Publikationstyp Artikel: Journalartikel
Dokumenttyp Meeting abstract
ISSN (print) / ISBN 0012-186X
e-ISSN 1432-0428
Zeitschrift Diabetologia
Quellenangaben Band: 60, Heft: , Seiten: S393-S393 Artikelnummer: , Supplement: ,
Verlag Springer
Verlagsort Berlin ; Heidelberg [u.a.]
Begutachtungsstatus Peer reviewed