PuSH - Publikationsserver des Helmholtz Zentrums München

Deciphering SARS-CoV-2 mortality: H1N1 as an aid.

Rev. Assoc. Med. Bras. 67, 634-636 (2021)
Verlagsversion DOI
Open Access Gold
Creative Commons Lizenzvertrag
Altmetric
Weitere Metriken?
Zusatzinfos bearbeiten [➜Einloggen]
Publikationstyp Artikel: Journalartikel
Dokumenttyp Letter to the Editor
ISSN (print) / ISBN 0104-4230
e-ISSN 1806-9282
Quellenangaben Band: 67, Heft: 4, Seiten: 634-636 Artikelnummer: , Supplement: ,
Verlag Associação Médica Brasileira
Verlagsort Rua Sao Carlos Do Pinhal 324, Caixa Postal 8904, Sao Paulo, Sp, Brazil
Begutachtungsstatus Peer reviewed