PuSH - Publikationsserver des Helmholtz Zentrums München

Silverman, E.K.* ; Vestbo, J.* ; Agusti, A.* ; Anderson, W.* ; Bakke, P.S.* ; Barnes, K.C.* ; Barr, R.G.* ; Bleecker, E.R.* ; Boezen, H.M.* ; Burkart, K.M.* ; Celli, BR.* ; Cho, M.H.* ; Cookson, W.O.* ; Croxton, T.* ; Daley, D.* ; DeMeo, D.L.* ; Gan, W.* ; Garcia-Aymerich, J.* ; Hall, I.P.* ; Hansel, N.N.* ; Hersh, C.P.* ; Kalsheker, N.* ; Kiley, JP.* ; Kim, WJ.* ; Lambrechts, D.* ; Lee, S.D.* ; Litonjua, A.A.* ; Lomas, D.A.* ; London, S.J.* ; Nishimura, M.* ; Nørdestgaard, B.G.* ; O'Donnell, C.J.* ; Postma, D.S.* ; Puhan, M.A.* ; Tesfaigzi, Y.* ; Tobin, M.D.* ; Vogelmeier, C.* ; Wilk, J.B.* ; Wouters, E.* ; Young, R.P.* ; Ziegler-Heitbrock, L. ; MacNee, W.* ; Crapo, J.D.*

Opportunities and challenges in the genetics of COPD 2010: An International COPD Genetics Conference report.

COPD-J. Chronic Obstr. Pulm. Dis. 8, 121-135 (2011)
DOI
Open Access Green möglich sobald Postprint bei der ZB eingereicht worden ist.
no Abstract
Altmetric
Weitere Metriken?
Zusatzinfos bearbeiten [➜Einloggen]
Publikationstyp Artikel: Journalartikel
Dokumenttyp Wissenschaftlicher Artikel
Schlagwörter COPD; Genetics; Association analysis; Consortium
ISSN (print) / ISBN 1541-2555
e-ISSN 1541-2563
Quellenangaben Band: 8, Heft: 2, Seiten: 121-135 Artikelnummer: , Supplement: ,
Verlag Informa Healthcare
Verlagsort London, UK
Begutachtungsstatus Peer reviewed